แนวทางการเปิด รับสมัครงาน เพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ในการ รับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กร การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อเน้นมุ่งสร้างผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด วางแผนและกำหนดนโยบายขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือการทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่องค์กรต้องการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะโน้มน้าวใจให้พนักงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักการทำงานร่วมกันนั้น ก็เพื่อมุ่งหวังให้งานนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การบริหารจัดการตลอดจนถึงการวางกลยุทธ์ในการคัดสรรและเปิดรับสมัครงาน สามารถวางแผนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางระบบเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการคัดสรรคนตามมา การคัดเลือกผู้สมัครงานต้องมีความรอบคอบ เน้นการคัดเลือกทางทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ไม่เป็นภาระหลังจากที่รับพนักงานคนนั้นเข้ามาทำงานแล้ว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ไม่ต้องไปเฟ้นหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงานแทน โดยที่ยังไม่รู้ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการส่งพนักงานที่ทำงานกับเราอยู่ไปหาทักษะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการส่งไปอบรม หรือส่งไปเรียน ในสายงานที่กำลังทำงานอยู่นั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งที่องค์กรควรท่องให้ขึ้นใจว่า การที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะต้องไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไป เพราะการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้คาดหวังไว้ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีกับพนักงานในระยะยาว เป็นการสร้างคุณค่าผ่านความคิดอย่างสร้างสรร การมองทัศนะวิสัยที่ไกลออกไปให้สามารถกล้าตัดสินใจสิ่งต่างๆ ในอนาคต การทำงานร่วมกันในสังคมจะต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน ที่มีความรับผิดชอบและมีความเพียรพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลงานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี การรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกัน

บทบาทสำคัญในการคัดเลือกผู้ รับสมัครงาน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นให้เหมาะสม ว่างานไหนควรให้ความสำคัญ งานไหนสามารถทำช้าลงได้อีกนิด เพื่อนำข้อมูลนี้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น การประเมินผลการทำงานเพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนพนักงาน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเปรียบเสมือนการที่บุคลากรของคุณมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ หรือมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งในอนาคต การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรกำหนด สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้น เหมือนเป็นใบรับประกันว่าพนักงานจะได้รับความมั่นคงในการทำงาน และมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานหรือสายงานที่ทำ

การสรรหารับสมัครงานการเลือกที่มีความแม่นยำเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าคนไหนที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการจริงๆ ซึ่งบางองค์กรอาจมีการสัมภาษณ์งานเพื่อประเมินผลทางจิตวิทยาแทนหลักฐานเพื่อดูทักษะและบุคลิกภาพของผู้สมัครงาน จากนั้นอาจจะมีการทดสอบเบื้องต้น เพื่อนำผลที่ได้มาตัดสิน องค์กรควรให้ความสำคัญกับระบบการทำงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น อาจจะได้ความรู้ หรือทักษะใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน มาช่วยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อคาดหวังหรือมุ่งหวังเป็นแรงผลักดันในการทำงาน ให้เกิดความก้าวหน้านั่นเอง แน่นอนว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้สมัครงานหรือพนักงานย่อมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น การนำขอมูลของการวางระบบการสมัครงานมาประเมินผลและวิเคราะห์การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีมากขึ้น การได้รับมอบหมายงานแต่ละชิ้นมีความสำคัญ

 

เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งและอาชีพในการทำงานของพนักงาน เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อคาดหวังว่าองค์กรจะทำการสนับสนุนพวกเขาในการเลือกตำแหน่งหรือปรับเงินเดือน